Privacy Verklaring

Speeltuin Monnickendam, gevestigd aan Bernhardlaan 22-A, 1141 CM, Monnickendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.speeltuinmonnickendam.nl

Bernhardlaan 22-A

1141 CM  Monnickendam

0299-406763

Het bestuur van Speeltuinvereniging Monnickendam treedt op als de Functionaris Gegevensbescherming van Speeltuin Monnickendam en is te bereiken via info@speeltuinmonnickendam.nl.   

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speeltuin Monnickendam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@speeltuinmonnickendam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speeltuin Monnickendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Speeltuin Monnickendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speeltuin Monnickendam) tussen zit. Speeltuin Monnickendam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel – Word.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speeltuin Monnickendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. Deze termijn kan verlengd worden zolang aan de betalingsverplichtingen voor het lidmaatschap nog niet is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speeltuin Monnickendam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speeltuin Monnickendam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speeltuin Monnickendam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speeltuinmonnickendam.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Speeltuin Monnickendam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speeltuin Monnickendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@speeltuinmonnickendam.nl.

Protocol Videobewaking

Speeltuin Monnickendam heeft een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid van leden en bezoekers. Met het plaatsen van camera’s wil zij de belangen en eigendommen van de vereniging, van leden en bezoekers behartigen en beschermen. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd voor het gebruik van de geplaatste camera’s, de opslag van beeldmateriaal en het bekijken van beelden.

Informatie

Op verschillende plaatsen in de speeltuin zijn camera’s zijn opgehangen. Het gebruik van camera’s wordt kenbaar gemaakt aan leden en bezoekers (wettelijke meldingsplicht).

Zichtbaarheid camera’s

De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s

Het doel van cameratoezicht

1. Het bevorderen van de veiligheid van leden en bezoekers;

2. Het beschermen van eigendommen;

3. Preventie van onwenselijk gedrag;

4. Het voorkomen van vandalisme;

5. Herkenning van personen die bij incidenten betrokken zijn geweest;

6. Bijdragen aan de opsporing en vervolging van eventuele strafbare feiten;

7. Mogelijk maken van 24-uurstoezicht.

Bewaartermijn beelden

De camerabeelden worden maximaal twee weken bewaard.

Indien er in de periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij het bestuur, worden de beelden vernietigd.

Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Bekijken van beelden

De opgeslagen camerabeelden worden uitsluitend bekeken om een bij het bestuur bekend incident te onderzoeken.

Opgeslagen beelden worden uitsluitend bekeken door minimaal twee bestuursleden gezamenlijk.

Indien voor het onderzoek noodzakelijk, kan het bestuur ook betrokkenen vragen de beelden te bekijken.

Camerabeelden die een incident registeren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken leden worden hierover geïnformeerd.

Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van het bestuur bekeken worden.

Beheer videosysteem

Beheer van het videosysteem is toegewezen aan een van de bestuursleden. Geen andere personen hebben toegang tot het systeem.

Overige bepaling

In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur.